Boustene

EXCELSA PETAMUS : ONS STREEF DIE HOOGSTE WAARDES NA

BousteneAs Parkies is dit ons visie om

 • Christelike waardes te handhaaf
 • lojale burgers van die Republiek van Suid-Afrika te wees
 • ons moedertaal met trots en waardigheid te gebruik
 • uitnemendheid op alIe terreine van die skool te bevorder
 • op die tradisies van ons skool voort te bou

Die missie wat Parkies rig

Integriteit

 • Parkies se lewenshouding en optrede wek soveel vertroue dat daar altyd onvoorwaardelik op hulle staatgemaak kan word.

Lojaliteit

 • Uit hulle waardering vir unieke geleenthede groei Parkies se trou aan die mense en instansies wat hulle lei en vorm.

Respek

 • Parkies se diepgewortelde agting vir hulle medemens, vir eiendom en vir waardes vorm die ondertoon van hulle lewensbenadering.

Ywer

 • Die kenmerkende geesdrif waarmee Parkies alles aanpak, maak hulle besonder toegewyd en diensbaar.

As Parkies is ons verbind

 • tot die bevordering van goeie verhoudinge tussen leerlinge en personeel; tussen leerlinge onderling en tussen die verskillende taal - en kultuurgroepe in ons land.
 • tot liefde vir die eie en respek vir andere.
 • tot aanvaarding van gesag, respek vir ons leiers en om self positiewe leiding te gee.
 • om aan elke leerling die geleentheid te gee om sy/haar volle potensiaal optimaal te ontwikkel.
 • om 'n gesonde balans tussen deelname en prestasie in ons skoolwerk, sport en kultuur te handhaaf.

Omdat Parkies deur die waardes hierbo gerig word, aanvaar hulle die uitdaging en verantwoordelikheid van

 • rentmeesterskap
 • ware heer en ware dame
 • sportmanskap